อักษรไทย

๑. กฎระเบียบข้อบังคับที่ท่านต้องปฏิบัติตาม


1. แรงงานต่างชาติทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจโรค นับจากวันเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน และก่อน หรือหลัง 30 วัน เมื่อทำงานครบเดือนที่ 6,18,30 ที่โรงพยาบาลตามที่กระทรวง สาธารณสุขไต้หวันเจาะจง กรณีที่ทำงานครบ แล้วต่อสัญญาต่อหรือครบสัญญาแล้วเปลี่ยนนายจ้าง ก็จะต้องรับการตรวจโรค เช่นเดียวกัน

2. ยื่นขอใบถิ่นที่อยู่(ARC)ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ท่านเดินทางถึงไต้หวัน นายจ้างหรือพนักงานบริษัท จัดหางานต้องเตรียมเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง แล้วพาท่านไปยื่นขอใบถิ่นที่อยู่ (ARC) และพิมพ์ลายนิ้วมือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชาวต่างชาติ (ดูภาคผนวก8)

3. นายจ้างต้องเป็นผู้แจ้งการเข้าประเทศ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน :
หลังเดินทางเข้าไต้หวันและรับการตรวจโรคครั้งแรกแล้ว นายจ้างต้องกรอกแบบฟอร์ม“เอกสารแจ้งการเข้า ประเทศของแรงงานต่างชาติ” ภายใน 3 วันนับแต่วันเดินทางถึง ยื่นต่อกองแรงงานท้องที่ เพื่อออกใบรับรอง แจ้งการเดินทางเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติ จากนั้นนับจากวันถัดไป ภายใน 3 เดือน กองแรงงานท้องที่จะ จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเยี่ยมแรงงานต่างชาติ ตามรายละเอียดใน “แผนบริหารความเป็นอยู่ของแรงงาน ต่างชาติ” และต้องแนบหนังสือรับรองที่ออกให้ก่อนหน้านี้ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ยื่นขอใบอนุญาต ทำงานต่อกระทรวงแรงงาน (หากท่านเดินทางเข้าไต้หวัน 3 วันขึ้นไป และเดินทางกลับประเทศภายใน 15 วัน ยังคงต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงานเช่นกัน ผู้ที่ทำงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เมื่อใบอนุญาตครบกำหนด หากมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาทำงานออกไป นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการจ้างงาน ต่อ กระทรวงแรงงาน ภายในเวลา 60 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ

 

4. นายจ้างต้องเป็นคนเดียวกับที่ระบุในใบอนุญาตทำงานหากไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ท่านจะเปลี่ยน นายจ้างหรือเปลี่ยนงานใหม่ไม่ได้

 

5. ประเภทงาน และสถานที่ทำงานต้องตรงตามในใบอนุญาตทำงาน ท่านจะเปลี่ยนประเภทงานหรือเปลี่ยนสถาน ที่ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตไม่ได้

 

6. ท่านต้องทำความตกลงกับนายจ้างเดิมว่าจะต่อสัญญาใหม่ในไต้หวันหรือไม่ ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะ หมดอายุ และมีข้อควรระวังดังนี้ :
1. หากท่านและนายจ้างตกลงกันว่า ไม่ต่อสัญญาและประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ ต้องดำเนินการยกเลิก สัญญา และทำเรื่องรับรองการยุติสัญญา ให้นายจ้างส่งกลับประเทศภายใน 14 วัน ก่อนครบสัญญา
2. กรณีที่ตกลงกับนายจ้างเดิมจะต่อสัญญา นายจ้างเดิมต้องยื่นขออนุญาตต่อสัญญากับแรงงานต่างชาติต่อ กระทรวงแรงงาน ภายในเวลา 2-4 เดือน ก่อนครบกำหนดใบอนุญาตทำงาน
3. หากตกลงไม่ต่อสัญญากับนายจ้างเดิม และประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้างเมื่อครบสัญญาแล้ว ให้นายจ้างเดิมยื่น ขอเปลี่ยนนายจ้างต่อกระทรวงแรงงาน ภายในเวลา 2-4 เดือน ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะครบกำหนด

 

7. ข้อควรระวังสำหรับท่านที่เดินทางมาทำงานในตำแหน่งต่อไปนี้ :
1. ผู้อนุบาลในครัวเรือน หากผู้ถูกดูแลเสียชีวิต ท่านต้องคอยเตือนนายจ้างให้ทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้ถูกดูแล โดยโอนให้ญาติที่มีคุณสมบัติว่าจ้างรับช่วงต่อ หรือโอนย้ายไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ภายใน 30 วัน
2. ลูกเรือประมง เมื่อท่านมาถึงไต้หวันแล้ว นายจ้างต้องยื่นขอใบรับรองลูกเรือชาวต่างชาติ เมื่อท่านทำงานครบ สัญญาหรือมีเหตุต้องเดินทางกลับประเทศ ต้องส่งคืนใบรับรองลูกเรือชาวต่างชาติให้นายจ้างหรือเจ้าของเรือ


8. ท่านต้องเสียภาษีเงินได้ ระหว่างที่ทำงานอยู่ในไต้หวันตามกฎหมายประมวลรัษฎากรของไต้หวัน แรงงาน ต่างชาติต้องเสียภาษีเงินได้ทุกคน (โปรดดูภาคผนวก 4)9. ระหว่างทำงานอยู่ในไต้หวัน ห้ามทำการผลิต ลำเลียง จัดจำหน่าย ถ่ายโอน เสพหรือครอบครองเฮโรอีน ฝิ่น มอร์ฟีน โคเคน กัญชา แอมเฟตามีน รวมทั้งยาเสพติดประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและควบคุม ยาเสพติดทุกระดับ หากถูกตรวจจับดำเนินคดีทางอาญา หรือถูกลงโทษตามกฎระเบียบแล้ว กระทรวงแรงงาน จะเพิกถอนใบอนุญาตทำงานและเนรเทศออกจากไต้หวันไม่มีสิทธิกลับเข้ามาทำงานได้อีก

 

10. ขณะเดินทางเข้าไต้หวันต้องสอบถามให้ชัดก่อนว่าใครจะไปรับที่สนามบิน เช่นนายจ้าง บริษัทจัดหางานและผู้ ได้รับมอบหมายอื่นๆ ป้องกันถูกหลอกลวง กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการแรงงานต่างชาติ ณ ท่า อากาศยานนานาชาติเถาหยวนและท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง เพื่อบริการแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าหรือ ออกจากไต้หวันและรับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติที่กำลังจะเดินทางออกจากไต้หวันด้วย (ดูภาคผนวก5)


Downlaod:คู่มือแรงงานต่างชาติ